ขอบเขตการให้บริการ

1.ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ นักวิจัยในเรื่องความรู้เบื้องต้นของทรัพย์สินทางปัญญา

2.ให้คำแนะนำในการเขียนคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์  นักวิจัย

3.ให้ คำแนะนำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น แก่นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4.ประสาน และดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานหรือบริษัทที่มี ความต้องการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 

1. ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ขั้นตอนการขอรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ขั้นตอนการขอรับเครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์