ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาธุรกิจที่พร้อมเผยแพร่สูสาธารณะ

โครงการเครือข่าย ...
1.

มก.จัดประชุมเครือข่ายฯ (ออนไลน์)

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดประชุมเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ออนไลน์) โดยมี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ และนางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจ หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมเจ้าหน้าที่งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ...
1.

เป็นวิทยากร

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ นำทีมโดย นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ และนางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสัมมนา “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย และองค์ความรู้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2.

มหาวิทยาลัยน้องเลี้ยงฯ เข้าร่วมประชุมเจรจาฯ และ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดประชุมเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีนางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเจรจา ผลงานวิจัยเรื่อง “ถังย่างอาหารหมุนวนรอบเตาไฟสองเตา” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ พร้อมทั้งได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยน้องเลี้ยงฯ ในโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนับสนุนโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ นอกจากนี้ยังให้เข้าศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงให้มี TLO ที่มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
3.

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์
4.

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์
ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 ...
1.

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม มก. ประจำปี 2563

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
2.

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 (รอบตัดสิน)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.

ประชุมคณะกรรมการฯ รอบตัดสิน ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
อบรมหลักสูตรระดับตัน รุ่น 1/3 ...