ภาระกิจหลัก

1. ดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการประโยชน์จากงานวิจัย
3. ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา