ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ...
1.

เรื่อง การรายงานตัวชี้วัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประเมินผลภาพรวมตำบล 14 ตัวชี้วัด ณ 23 เมษายน 2564
2.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 3(ครั้งที่2)

สำหรับผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. -15 ก.พ. 2564
3.

รับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 3

จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
4.

รับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 2

จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
5.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2)

สำหรับผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 ธ.ค. 2563
6.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

สำหรับผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 26 -30 พ.ย. 2563
7.

การบริหารจัดการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์::ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
8.

Clusters และรายชื่อผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินโครงการ จำนวน 27 จังหวัด 66 อำเภอ รวม 140 ตำบล