พันธกิจหลัก

1 . พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

พันธกิจรอง

1. บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด