การกำหนดมาตฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                      

 

    
   ............................ เปิดหน้า ข้อบังคับสำหรับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่

 

 

 

 

 

 

 

      ลิงค์มาตรฐานอ้างอิงจาก 

         มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.asp
         มาตรฐาน มกอช. http://www.organic.moc.go.th/th/standard/acfs
         มาตรฐาน  สมอ.  https://www.tisi.go.th/contents/details/1322    

             

ดาวน์โหลดเอกสาร "ขอการรับรองมาตรฐาน KU Standard"

    
  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการรับรองKU Standard

  2. การยื่นคำขอเพื่อการรับรองมาตรฐาน KU Standard    

  3. แบบคำขอการรับรองมาตรฐาน KU Standard